62. คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน

ข้อมูลตัวชี้วัด “คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน”

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินที่สำคัญทั่วประเทศจาก แม่น้ำสายหลักของประเทศ 59 แหล่งน้ำ และแหล่งน้ำนิ่ง 6 แหล่ง ใน พ.ศ. 2562 พบว่า มีแหล่งน้ำที่มีดัชนีคุณภาพน้ำ (Water Quality Index: WQI) อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ร้อยละ 2 จำนวน 1 แหล่ง คือ แม่น้ำตาปีตอนบน อยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 34 จำนวน 22 แหล่ง ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ อยู่ในเกณฑ์พอใช้ ร้อยละ 46 จำนวน 30 แหล่ง ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคใต้ และเกณฑ์เสื่อมโทรม ร้อยละ 18 จำนวน 12 แหล่ง ส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลางและภาคตะวันออก และเมื่อเปรียบเทียบกับ พ.ศ. 2561 แหล่งน้ำที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดีมากลดลงจากร้อยละ 91 เป็นร้อยละ 82 และแหล่งน้ำที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9 เป็นร้อยละ 18 เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า สัดส่วนของคุณภาพน้ำที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยใน พ.ศ. 2562 พบแหล่งน้ำที่มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีมากจำนวน 1 แหล่ง ซึ่งถือว่าเป็นการพบแหล่งน้ำที่มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีมากครั้งแรกนับตั้งแต่ พ.ศ. 2554 โดยแหล่งน้ำที่มีคุณภาพดีมาโดยตลอด ได้แก่ แม่น้ำตาปีตอนบน และแควน้อย แหล่งน้ำที่มีคุณภาพพอใช้มาโดยตลอด ได้แก่ แม่น้ำบางปะกง และน้อย และไม่มีแหล่งน้ำที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก อย่างไรก็ตาม แหล่งน้ำที่มีแนวโน้มคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องและต้องเฝ้าระวังและดำเนินการแก้ไขปัญหา ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ท่าจีนตอนล่าง ลพบุรี พังราดตอนบน และลำตะคองตอนล่าง โดยสาเหตุที่ส่งผลให้คุณภาพน้ำเสื่อมโทรม เนื่องจากส่วนใหญ่จะเป็นช่วงที่แม่น้ำไหลผ่านพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีประชากรหนาแน่น เขตอุตสาหกรรม และปากแม่น้ำสายหลัก  (กรมควบคุมมลพิษ, 2563ข)

แนวโน้มสถานการณ์คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน พ.ศ. 2553-2562

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2563ข)

คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินในแต่ละภูมิภาค พ.ศ. 2562

หมายเหตุ:  + คือ แหล่งน้ำที่มีคุณภาพน้ำดีขึ้น              1 ระดับ เมื่อเทียบกับปี 2561
                –  คือ แหล่งน้ำที่มีคุณภาพน้ำลดลง            1 ระดับ เมื่อเทียบกับปี 2561
                — คือ แหล่งน้ำที่มีคุณภาพน้ำลดลง            2 ระดับ เมื่อเทียบกับปี 2561

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2563ข)

ดาว์นโหลด